شستی اعلام حریق - هورینگشستی ها را می توان اشکارساز های دستی نیز خواند. این گونه تجهیزات هم چون یک کلید عمل نموده و با تحریک از سوی فرد یا افرادی که به وجود حریق پی برده اند سیگنال هشدار را برای مرکز اعلام حریق ارسال می کند.

شستی ها معمولا در دو نوع /فشاری/ با شیشه و /کششی/ مورد استفاده قرار می گیرند. در نوع اول شیشه روی روپوش با فشار اندکی توسط فرد شکسته و مدار هشدار فعال می شود. در نوع دوم رویه شستی توسط فرد به پایین رانده می شود و سوییچ تعبیه شده در زیر رویه در حالت هشدار قرار می گیرد. شستی ها دارای نوعی سوییچ ازمایش و راه اندازی مجدد نیز هستند که برای بررسی صحت عملکرد و بازگردان شستی به حالت اولیه (اماده به کار) مورد استفاده قرار می گیرد.

جنس شستی ها ممکن است فلزی یا پلی کربناتی باشد  و در ساختار الکتریکی ان ها ممکن است از تیغه های باز و بسته اضافی برای صدور برخی فرامین همزمان استفاده شود.

برخی از شستی ها دارای در قفل شو با کلید هستند و برخی دیگر دارای پیچ شش گوش با اچار مخصوص هستند. عمل ازمایش شستی به کمک همین کلید یا اچار مخصوص صورت می گیرد. با توجه به مکان مورد استفاده و همچنین سیستم اعلام حریق، شستی ها ممکن است ضد اب، ضد انفجار، متعارف یا ادرس پذیر باشند.